Trang chủ » Chính sách khách hàng » Quyền và Nghĩa vụ của Người bệnh

Quyền và Nghĩa vụ của Người bệnh

QUYỀN CỦA NGƯỜI BỆNH

  1. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế.
  2. Quyền được tôn trọng bí mật riêng tư.
  3. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh.
  4. Quyền được lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh.
  5. Quyền được cung cấp thông tin về hồ sơ bệnh án và chi phí khám bệnh, chữa bệnh.
  6. Quyền được từ chối chữa bệnh và ra khỏi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  7. Quyền của người bệnh bị mất năng lực hành vi dân sự, không có năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc người chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI BỆNH

  1. Nghĩa vụ tôn trọng người hành nghề
  2. Nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh.
  3. Nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh ( trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật)
Dịch vụ liên quan