Trang chủ » Chính sách bảo hiểm y tế » Hỗ trợ khách hàng » Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia Bảo Hiểm Ytế

Quyền và nghĩa vụ của Người tham gia Bảo Hiểm Ytế

A. QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

 1. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế khi đóng bảo hiểm y tế.
 2. Được đóng bảo hiểm y tế theo hộ gia đình tại đại lý bảo hiểm y tế trong phạm vi cả nước, được lựa chọn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu theo Thông tư 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 quy định việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
 3. Được khám bệnh, chữa bệnh.
 4. Được tổ chức bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ bảo hiểm y tế.
 5. Yêu cầu tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và cơ quan liên quan giải thích, cung cấp thông tin về chế độ bảo hiểm y tế.
 6. Khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế

B. NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

 1. Đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng thời hạn.
 2. Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế.
 3. Thực hiện các quy định tại Điều 28 của Luật BHYT (quy định về thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh BHYT) khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
 4. Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức bảo hiểm y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi đến khám bệnh, chữa bệnh.
 5. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ngoài phần chi phí do quỹ bảo hiểm y tế chi trả.
Dịch vụ liên quan